تاریخ برگزاری : ۲۳-۲۶مهرماه ۱۳۹۲ مکان برگزاری : مشهد بلوار وکیل آباد ، بلوار نمایشگاه ، محل دائمی نمایشگاه های بین‌المللی مشهد